Quote of the Day
It is always worth starting with something that sows doubt.
(c) Boris Strugatsky

Другие цитаты https://sovets365.com/ru/finansy/sberezheniya/tsitata-dnya.html

It is always worth starting with something that sows doubts ...